วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf
00 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf
0 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf
๑. ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน.pdf
๒. ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม.pdf
๓. ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม.pdf
๔. ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf
๕ มาตรการป้องกันการรับสินบน โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf
๖ คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf