ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล 

O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี