ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf
คำแนะนำการร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf
แผนผังกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด (1).pdf