หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล.pdf

หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

1 การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราขการ.pdf

หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

1 แนวปฏิบัติการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรเข้ารับเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย.pdf
2 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน.pdf

หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

1 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครู ก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา.pdf
2 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน.pdf

หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

1 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf
2 การกำหนดตัวชี้วัด รายละเอียดประกอบหลักเกณฑ์ และคู่มือการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะ.pdf

หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

คู่มือการดำเนินการทางวินัย-การอุทธรณ์-และการร้องทุกข์.pdf