ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เดิมชื่อโรงเรียนบ้านส้าน เพราะตั้งอยู่บ้านส้าน ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๔๘๑ โดยมีนายยศ หนูมอ เป็นครูใหญ่คนแรก และทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๔ ต่อมาบ้านส้าน อพยพไปอยู่ที่อื่น และเหลือจำนวนน้อย นายอำเภอเมืองเลยจึงสั่งย้ายมา ตั้งโรงเรียนที่บ้านห้วยสีเสียด เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ตั้งแต่วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๐๘ และเปิดทำการสอนตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ปัจจุบันโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ๑ - ๓ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ รวม ๙ ห้องเรียน มีบุคลากรในสถานศึกษา จำนวน ๘ คน ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน ๑ คน ครู จำนวน ๔ คน ครูพนักงานราชการ จำนวน ๑ คน เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนจำนวน ๑ คน ครูอัตราจ้าง จำนวน ๑ คน นักการภารโรง จำนวน ๑ คน และนักเรียน จำนวน ๖๑ คน