ปีที่ 3 ฉบับที่ 9

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

9 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา-1-65 (1).pdf

26 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ได้จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565 โดยมีหัวข้อการประชุม คือ การปรับปรุงสภาพแวดล้อมภายในห้องอนุบาล การทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา และการจ้างลูกจ้างชั่วคราวจากเงินนอกงบประมาณ โดยการประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด