ปีที่ 3 ฉบับที่ 8

นิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1

8 วารสาร ฉบับที่ 8.pdf

18 พฤษภาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน ขอขอบคุณท่าน ดร.พงษ์ศักดิ์ บุญพรม รองผอ.สพป.เลย เขต 1 พร้อมด้วยท่าน ศน.วารุณี ทีนา ศึกษานิเทศก์ สพป.เลย เขต 1 ได้นิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน พร้อมกันนี้ได้มอบนโยบายสพป.ลย.1 เน้นเรื่องการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมาตรการป้องกันโควิด 6 หลัก 6 เสริม 7 เข้ม (มาตรการ DMHT-RC) , (SSET-CQ), (7 มาตรการเข้มงวด) ได้ให้กำลังใจคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนต่อไป