ปีที่ 3 ฉบับที่ 7

ต้อนรับวันเปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

7 ต้อนรับวันเปิดเทอม.pdf

วันที่ 17 พฤษภาคม 2565 นายเจษฎา บุตรดีไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน คณะครู และบุคลากร ได้ต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ในการนี้ได้กล่าวต้อนรับและทำการปฐมนิเทศนักเรียน เพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติ และทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงได้กำหนดให้มีจุดคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณโรงเรียน วัดอุณหภูมิ จัดเตรียมเจลแอกอฮอล์ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และลงทะเบียนก่อนเข้าโรงเรียนทุกครั้ง