ปีที่ 3 ฉบับที่ 6

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน 1/2565

6 ประชุมผู้ปกครองปี2565.pdf

16 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2565 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนและรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน โดยนายเจษฎา บุตรดีไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญในการดูแลบุตรหลานร่วมกับทางโรงเรียน ทำให้กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองในครั้งนี้ลุล่วงไปได้ด้วยดี