ปีที่ 3 ฉบับที่ 4

กิจกรรมเดินทางไกลลูกสำรอง-ลูกเสือสามัญ

3 กิจกรรมลูกเสือ64.pdf

9 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน จัดกิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ลูกเสทอสามัญ นำโดยนางรัตติยา ทองคำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน ผู้กำกับลูกเสือ เข้าร่วมกิจกรรมสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี