ปีที่ 3 ฉบับที่ 3

ร่มโพธิ์เกม ครั้งที่ 3

3 ปี64-กีฬาสีครั้งที่3.pdf

วันที่ 2 มีนาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน ได้ตัดกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด "ร่มโพธิ์เกม ครั้งที่ 3" โดยนางรัตติยา ทองคำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายห่างกายยาเสพติด รู้จักเคารพกฎกติกาและมีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นคนดี มีคุณธรรมต่อไป