ปีที่ 3 ฉบับที่ 24

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 2/2565

24 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน วางแผนการดำเนินงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม 2565 เพื่อปรับปรุงห้องเรียนอนุบาลและสนามเด็กเล่น พร้อมทั้งประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้านที่จะมุ่งมั่นบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน