ปีที่ 3 ฉบับที่ 23

ฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพนักเรียน

23 ตรวจสุขภาพนร.ทุกชั้นเรียน-65.pdf

วันที่ 16 สิงหาคม 2565 ทีมเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่ม่วง และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) บ้านห้วยสีเสียด บ้านส้าน นำโดยนางสาวพรพิศ พ่อสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ มาฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยักให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พร้อมทั้งตรวจสุขภาพนักเรียน ตั้งแต่ระดับชั้น ป.1-6 และได้รับคำแนะนำ ฝึกปฏิบัติการประเมินพัฒนาการเด็กอนุบาล 1-3 จากนางปัญจาภรณ์ ขันศิลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความรู้ และคำแนะนำการดูแลสุขภาพตนเองของนักเรียนด้วยดีเสมอมา