ปีที่ 3 ฉบับที่ 21

โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด

21 โครงการอบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด.pdf

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดเข้าร่วมโครงการ "อบรมให้ความรู้เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด" ประจำปีงบประมาณ 2565 เพื่อให้เด็กนักเรียน เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้ทราบถึงโทษ ผลเสียของยาเสพติด และเพื่อป้องกัน แก้ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด