ปีที่ 3 ฉบับที่ 2

กิจกรรมทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

2 ทัศนศึกษา2564.pdf

วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 นางรัตติยา ทองคำ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน พร้อมทั้งคณะครู บุคลากร และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้อำภาฟาร์ม ศึกษาการเกษตรผสมผสาน พระใหญ่ อ.ท่าลี่ กราบสักการะพระธาตุสัจจะ อ.ท่าลี่ ด่านพรมแดนบ้านนากระเซ็ง เล่นน้ำแก่งโตน และกาแฟพอดีเบเกอรี่พอใจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรม สิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อม การรู้จักแชร์เพื่อจะได้ทานของอร่อย ๆ ร่วมกัน