ปีที่ 3 ฉบับที่ 19

โครงการแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โรคเอดส์ ละเมิดสิทธิเด็ก สตรี ประจำปีงบประมาณ 2565

19 โครงการแก้ปัญหาอาชญากรรม-โรคเอดส์-ละเมิดสิทธิเด็ก-สตรี-65.pdf

วันที่ 3 สิงหาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดได้เข้าร่วมอบรมโครงการ "แก้ไขปัญหาอาชญากรรม โรคเอดส์ ละเมิดสิทธิเด็ก สตรี ประจำปีงบประมาณ 2565" เพื่อให้ความรู้การป้องกันแก้ไขปัญหาอาชญากรรม โรคเอดส์ ละเมิดสิทธิเด็ก สตรี และการป้องกันการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นให้กับผู้นำชุมชน เด็ก สตรี และประชาชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย