ปีที่ 3 ฉบับที่ 17

ลงนามถวายพระพรในหลวง รัชกาลที่ 10

17 ลงนามถวายพระพรวันพระราชสมภพ-ร.10 (1).pdf

วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด โดยนายเจษฎา บุตรดีไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด คณะครู บุคลากร และนักเรียน ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพรในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ครบ 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่ตามรอยพระยุคลบาท ในฐานะข้าของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน และแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย