ปีที่ 3 ฉบับที่ 15

วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา

15 วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (1).pdf

วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดได้เข้าร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา เพื่อระลึกถึงความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา โดยได้รับข้อธรรมความรู้ คือ ทำดี ละชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ณ วัดบ้านห้วยสีเสียด และวัดบ้านส้าน