ปีที่ 3 ฉบับที่ 14

พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีราชเจ้า

14 ลูกเสือแห่งชาติ-65 (1).pdf

วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดร่วมงานวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ สนามโรงเรียนเลยพิทยาคม อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย เวลา 09.30 น. นายกัมปนาท ศรีเชื้อ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 ในนามลูกเสือจังหวัดเลย เป็นประธานการประกอบพิธีสวนสนามและกล่าวคำปฎิญาณตน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้ราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ทรงมีพระราชประสงค์ เพื่อบ่มเพาะนิสัย เยาวชนของชาติให้เป็นพลเมืองดีตามจารีตประเพณีบ้านเมืองตามอุดมการณ์ของลูกเสือ หลังจากเสร็จสิ้นพิธี คณะลูกเสือ ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดที่ได้รับมอบหมาย