ปีที่ 3 ฉบับที่ 13

เดินขบวนรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

13 เดินขบวนต่อต้านยาเสพติด-65 (1).pdf

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด และโรงเรียนบ้านส้าน เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำหมาน ณ ชุมชนบ้านห้วยสีเสียด ตำบลน้ำหมาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย พร้อมทั้งกล่าวปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 ด้วย