ปีที่ 3 ฉบับที่ 11

พิธีไหว้ครู

11 วันครู-ปี65.pdf

โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ได้จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรให้กับนักเรียน ในกิจกรรมวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง