ปีที่ 3 ฉบับที่ 10

การเลือกตั้งประธานนักเรียน

10 ประธานนักเรียนปี65 (1).pdf

30 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 มีผู้สมัครเลือกตั้งเป็นประธานนักเรียน 9 เบอร์ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นประธานนักเรียน คือ เบอร์ 1 เด็กชายนัทธพงศ์ น้อยน้ำคำ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6