ปีที่ 3 ฉบับที่ 1

ตรวจคัดกรอง ATK

1 ATK.pdf

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน ได้รับมอบอุปกรณ์ตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนายประวิน อินทะบุญศรี นายกอบต.น้ำหมาน พร้อมคณะ และครู บุคลากร นักเรียนทุกคน ได้รับการตรวจคัดกรอง ATK โดยนางภัสรา ศรีมังกร ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่ม่วง พบว่า ผลการตรวจไม่พบเชื้อ ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ค่ะ