ปีที่ 2 ฉบับที่ 22

ตรวจสุขภาพ

6 ปีที่ 2 ฉบับที่ 22 ตรวจสุขภาพ.pdf

วันที่ 13 ธันวาคม 2564 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ขอขอบคุณโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่ม่วง นำโดย
นางภัสรา ศรีมังกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไร่ม่วง และนางสาวพรทิศ พ่อสาร พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ได้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการล้างมือ การรักษาความสะอาด พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ และบาดทะยักให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ณ อาคารเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด