ปีที่ 2 ฉบับที่ 21

เยี่ยมนิเทศ

5 ปีที่ 2 ฉบับที่ 21รับการเยี่ยมนิเทศ.pdf

โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน รับการเยี่ยมนิเทศจากนางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สพป.ลย.1 ขอบคุณสำหรับคำชื่นชม คำชี้แนะและกำลังใจค่ะ