ปีที่ 2 ฉบับที่ 17

ต้อนรับวันเปิดเทอม กิจกรรมคัดกรอง Covid-19

2 ปีที่ 2 ฉบับที่ 17 ต้อนรับวันเปิดเทอม.pdf

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด นางรัตติยา ทองคำ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด คณะครู และบุคลากร ต้อนรับนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 2/2564 ในการนี้ได้กล่าวต้อนรับและทำการปฐมนิเทศนักเรียนเพื่อแจ้งแนวทางปฏิบัติ และทางโรงเรียนได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) จึงได้กำหนดให้มีจุดคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณโรงเรียน วัดอุณหภูมิ จัดเตรียมเจลแอกอฮอล์ ล้างมือ สวมหน้ากากอนามัย และลงทะเบียนก่อนเข้าเรียนทุกครั้ง