ปีที่ 2 ฉบับที่ 16

การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

1 ปีที่ 2 ฉบับที่ 16 เตรียมการก่อนเปิดเทอม.pdf

วันที่ 25 ตุลาคม 2564 โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดรับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โดยนายนพดล ศรีขัดเค้า รอง ผอ.สพป.ลย.1 และนางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศน.กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง พร้อมทั้งมอบนโยบายของสพป.ลย.1