ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

เรื่อง มาตรการการมีส่วนร่วมของประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เรื่อง มาตรการการมีส่วนร่วมของประชาชน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน.pdf