ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

เรื่อง มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

๑. ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด
เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

๒. ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

๓. ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เรื่อง มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม.pdf

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

๔. ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เรื่อง มาตรกาจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต.pdf