ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

เรื่อง ประกาศใช้คู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ร้องทุกข์

(เรื่อง ร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๑ ประกาศโรงเรียน เรื่อง ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์.pdf

คำสั่งโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดที่ ๑๒/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน/ ร้องทุกข์ (เรื่อง ร้องเรียนทั่วไป และเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๒ คำสั่งโรงเรียน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานด้านการร้องเรียน ร้องทุกข์.pdf

คำสั่งโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดที่ ๑๓/๒๕๖๕

เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง) และมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและติดตามประเมินผลคู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน/ ร้องทุกข์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

๓ คำสั่งโรงเรียน เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ (เรื่องร้องเรียนทั่วไปและเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง).pdf

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนห้วยสีเสียด-ส้าน.pdf