รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

ตารางสรุปการอบรมและพัฒนาตนเองของครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2565

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี2565.pdf

เกียรติบัตรประกอบการพัฒนาตนเอง
ของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

เกียรติบัตร.pdf