หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

1. ว.22 หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน.pdf

การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สายงานการสอน

2. ว.14 หนังสือ กคศ. การแก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน.pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

3. หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู.pdf

หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ
เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

4. หลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย.pdf

ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ข่วย ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔

5.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารอัตรากำลังการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ข่วย ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๔.pdf

เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6. เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.pdf

มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา

7. มาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา.pdf

คู่มือการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง

และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู

วpa.pdf