รายงานการให้บริการ

โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ปีงบประมาณ 2565

O15 รายงานการให้บริการ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf

แผนภูมิแสดงสถิติการให้บริการ

โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ปีงบประมาณ 2565

แผนภูมิแสดงข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ.pdf