การดำเนินงาน ระบบ One Stop Service

1 บันทึกข้อความ One Stop Service.pdf

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

2 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ.pdf

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2565

3 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการรับนักเรียน โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf

หนังสือขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียน

ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1-3 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ปีการศึกษา 2565

5 ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf

ผู้รับผิดชอบฝ่ายบริหารบุคคล

(ฝ่ายงานรับสมัครนักเรียน)

ฝ่ายบุคคล.pdf

คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก

ในการพิจารณาอนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558 (ฉบับปรับปรุง)

6 คู่มือสำหรับประชาชน.pdf