คู่มือการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารงานวิชาการ

คู่มือฝ่ายบริหารวิชาการ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

คู่มือฝ่ายบริหารทั่วไป โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

คู่มือฝ่ายบริหารบุคคล โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf

คู่มือการปฏิบัติงาน

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

คู่มือฝ่ายบริหารงบประมาณ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด.pdf