วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ฉบับที่

ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

วารสารฯ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๙.pdf

โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียดจัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เพื่อชี้แจงการเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ จากวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เป็นวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และจ่ายเงินค่าชุดนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ทั้งนี้ ในการจัดประชุมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔