วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ฉบับที่

เยี่ยมนิเทศก่อนเปิดภาคเรียน

วารสารฯ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๘.pdf

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด (บ้านส้านเรียนรวม) นายสายรุ่ง ปลั่งกลาง รองผอ.สพป.เลย ๑ พร้อมกับนางนัจรีภรณ์ ทุมสงคราม และนางสาวกิ่งนภา สกุลตั้ง ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง ได้มาเยี่ยมนิเทศ ติดตามก่อนเปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๔ ทางคณะได้นำหน้า
กากอนามัยมอบให้สำหรับนักเรียน และพบปะคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน เพื่อมอบนโยบาย และแนวปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสพป.เลย 1 "LOEI 1 TO BE1"

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔