วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ฉบับที่

ร่มโพธิ์เกมส์ ครั้งที่ ๒

วารสารฯ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๗.pdf

นายบุญเลิง มณีศรี ประธานกพฐ. รร.บ้านห้วยสีเสียด และนายสงัด มณีศรี ประธาน กพฐ. รร.บ้านส้าน พร้อมทั้งคณะ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และร่วมกิจกรรมกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด "ร่ม
โพธิ์เกมส์ ครั้งที่ ๒" ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๖-๘ เมษายน ๒๕๖๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ เพื่อส่งเสริมความสามัคคีในหมู่คณะ ให้นักเรียนใช้เวลาว่างในการออกกำลังกาย ห่างไกลยาเสพติด รู้จักเคารพกฎ กติกา และมีน้ำใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เป็นคนดี มีคุณธรรมในอนาคตต่อไป

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔