วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ฉบับที่

วันมาฆบูชา

วารสารฯ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๔ .pdf

๒๕ มีนาคม ๒๕๖๓ เนื่องในวันมาฆบูชา คณะครู นักเรียนศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้านได้ร่วมกิจกรรมทางพุทธศาสนา เพื่อระลึกถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา โดยได้รับข้อธรรม ความรู้ คือ ทำดี ละชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔