วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ฉบับที่

กิจกรรมคัดกรอง COVID-19

วารสารฯ ปีที่ ๒ ฉบับ ๒.pdf

ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้กำหนดให้มีจุดคัดกรองนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อภายในบริเวณโรงเรียน วัดอุณหภูมิ จัดเตรียมเจลแอกอฮอล์ล้างมือ สวมน้ำกากอนามัย และลงทะเบียนก่อนเข้าโรงเรียนทุกครั้ง

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔