วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ฉบับที่

มุทิตาจิตเกษียณอายุราชการ

วารสารฯ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๕.pdf

วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ได้จัดกิจกรรมมุทิตาจิตเกษียณอายุราชการของนายสุริยา หงษ์เวียง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔