วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ฉบับที่

มอบเงินเยียวยานักเรียน

วารสารฯ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๔.pdf

วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด มอบเงินค่าอาหารกลางวัน และมอบเงินเยียวยานักเรียน จำนวน ๒,๐๐๐ บาท เพื่อบรรเทาและลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ของกระทรวงศึกษาธิการ

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔