วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ฉบับที่

หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่

วารสารฯ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๓.pdf

ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด (บ้านส้านเรียนรวม) ขอขอบคุณหน่วยทันต-กรรมจากโรงพยาบาลเลย นำโดยนางพีรญา รีทหาร เจ้าพนักงานทันตกรรมสาธารณะสุขชำนาญงาน และคณะได้ออกมาให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟัน ตรวจฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ พร้อมทั้งมอบแปรงสีฟัน ยาสีฟันให้กับนักเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาล-ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน ณ อาคารอเนกประ-
สงค์โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔