วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ฉบับที่

พิธีไหว้ครู

วารสารฯ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๑.pdf

โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด (บ้านส้านเรียนรวม) ได้จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรให้กับนักเรียน ภาคเช้าพิธีไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนแสดงถึงความระลึกถึงบุญคุณของครู การไหว้ครูเป็นการแสดงตนว่าเป็นศิษย์ของท่านโดยตรง ภาคบ่ายจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งประธาน และคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔