วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ฉบับที่ ๑๐

รับการตรวจเยี่ยมจากผอ.สพป.เลย เขต ๑

วารสารฯ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑๐.pdf

วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด (บ้านส้านเรียนรวม) รู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านรัฐอิสรา กงวงษ์ ผอ.สพป.เลย เขต ๑ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด เพื่อดูสภาพการจัดการเรียนการสอน แบบ Onsite ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งนี้ได้เข้าพบปะครู/ นักเรียนในช่วงจัดการเรียนการสอน และเสนอแนะให้โรงเรียนรักษามาตรการป้องกันโรคโควิดอย่างเคร่งครัด อีกทั้งฝากให้นักเรียนตั้งใจเรียน และให้ครูจัดการเรียนการสอนให้เด็กเป็นคนเก่ง คนฮู้ และเน้นย้ำให้พัฒนาตัวเองตลอดเวลา เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้มีคุณภาพที่สูงยิ่งขึ้นไป

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔