วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ฉบับที่

วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔

วารสารฯ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑.pdf

ตามประกาศการเลื่อนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีพ.ศ.๒๕๖๔ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้านงดการจัดกิจกรรม แต่มีการแจกขนมให้นักเรียนทุกคนเช่นทุกปี ซึ่งได้รับการสนับสนุนของขวัญและขนมจากผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หน่วยงานภายนอก ศิษย์เก่า และบุคคลทั่วไป

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔