วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ๑ ฉบับที่

พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๖๓

๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด-ส้าน ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณครู บูรพาจารย์ เพื่อส่งเสริมเชิดชูเกียรติ และวิชาชีพครู ตลอดจนเพื่อธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามของชาติ

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔