วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ๑ ฉบับที่

รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการใช้หลักสูตร

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ รับการตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตาม การใช้หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ขอขอบพระคุณสำหรับคำแนะนำ เพื่อพัฒนาหลักสูตรต่อไป

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔