วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ๑ ฉบับที่

รับทุนเด็กดี ศรีเมืองเลย & บริการตรวจสุขภาพช่องปาก

วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

"รับทุนเด็กดี ศรีเมืองเลย"

นำนักเรียนรับมอบทุน "เด็กดี ศรีเมืองเลย" จากเหล่ากาชาด จังหวัดเลย โดยคัดเลือกจากนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสาในการบำเพ็ญบำเพ็ญประโยชน์ นักเรียนที่ได้รับมอบทุนในครั้งนี้ ได้แก่ เด็กหญิงณิชานันท์ ส้านสิงห์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด และเด็กชายสงกรานต์ จันทร ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนบ้านส้าน

"บริการตรวจสุขภาพช่องปากจากโรงพยาบาลเลย"

ขอขอบคุณกลุมทันตกรรม โรงพยาบาลเลยที่ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก และเคลือบฟลูออไรด์ให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด และโรงเรียนบ้านส้าน

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔