วารสารประชาสัมพันธ์

ปีที่ ๑ ฉบับที่

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน

เมื่อวันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด - ส้าน ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ และฝึกตนเองเกี่ยวกับการใช้สิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และหน้าที่ตามระบอบประชาธิปไตย

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

สารบัญข่าวประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๔